Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

30/10/2014 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu
ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN
SINIRLI DENETİM RAPORU

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Giriş

1.Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki özet finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren dokuz aylık dönemine ait ilgili özet kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem özet finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34'e ("TMS 34") "Ara Dönem Finansal Raporlama" uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

2.Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç 

3.Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.


Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers 
Gökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 30 Ekim 2014
 
 
1 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 30.10.2014 12:21:52

  Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 28.10.2014 15:25:55
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 28.10.2014 15:32:07
3 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 30.10.2014 12:21:54

  Finansal Durum Tablosu
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   30.09.2014 31.12.2013
Raporlama Birimi   TL TL
       
V A R L I K L A R      
DÖNEN VARLIKLAR   679.985.539 470.642.379
Nakit ve Nakit Benzerleri 5 189.759.270 161.450.714
Finansal Yatırımlar      
Ticari Alacaklar   34.156.104 28.248.489
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 26 9.186.396 10.457.638
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 24.969.708 17.790.851
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar      
Diğer Alacaklar   1.391.602 7.880.425
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar      
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar   1.391.602 7.880.425
Türev Araçlar      
Stoklar 8 430.141.083 262.835.840
Canlı Varlıklar      
Peşin Ödenmiş Giderler   22.037.480 10.226.911
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar      
Diğer Dönen Varlıklar   2.500.000 0
ARA TOPLAM   679.985.539 470.642.379
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar      
       
DURAN VARLIKLAR   1.149.271.736 1.096.323.587
Finansal Yatırımlar      
Ticari Alacaklar      
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar      
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar      
Diğer Alacaklar   24.209.768 22.791.782
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar      
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar   24.209.768 22.791.782
Türev Araçlar      
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar      
Canlı Varlıklar      
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 298.757.489 302.420.597
Maddi Duran Varlıklar 10 494.603.904 448.799.960
Maddi Olmayan Duran Varlıklar   256.705.781 247.597.339
- Şerefiye 11 238.516.963 238.516.963
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 18.188.818 9.080.376
Peşin Ödenmiş Giderler   10.545.495 2.554.190
Ertelenmiş Vergi Varlığı 24 64.449.299 69.659.719
Diğer Duran Varlıklar   0 2.500.000
TOPLAM VARLIKLAR   1.829.257.275 1.566.965.966
       
K A Y N A K L A R      
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   965.650.951 715.313.609
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 95.348.565 3.798.961
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 1.461.353 860.316
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar   665.583.214 499.430.729
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26 12.751.299 9.539.319
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 652.831.915 489.891.410
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar      
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14 14.377.795 21.175.486
Diğer Borçlar   17.435.903 10.557.669
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 26 1.324.101 3.251.794
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar   16.111.802 7.305.875
Türev Araçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Ertelenmiş Gelirler      
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü      
Kısa Vadeli Karşılıklar   167.704.340 175.519.887
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar      
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12 167.704.340 175.519.887
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 3.739.781 3.970.561
ARA TOPLAM   965.650.951 715.313.609
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler      
       
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   45.041.453 42.953.316
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 16.563.533 17.374.369
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar      
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar      
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar      
Diğer Borçlar      
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar      
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar      
Türev Araçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Ertelenmiş Gelirler      
Uzun Vadeli Karşılıklar   28.477.920 25.578.947
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12 28.477.920 25.578.947
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar      
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar      
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü      
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler      
       
Ö Z K A Y N A K L A R   818.564.871 808.699.041
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR   818.564.871 808.699.041
Ödenmiş Sermaye 16 113.421.625 113.421.625
Sermaye Düzeltme Farkları      
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 16 678.006.480 678.006.480
Geri Alınmış Paylar (-)      
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)      
Paylara İlişkin Primler/İskontolar   34.691.309 34.691.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler      
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları      
- Diğer Kazanç/Kayıplar      
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler   5.204.939 5.204.939
- Yabancı Para Çevirim Farkları      
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları      
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları      
Aktüeryal Kazançlar 16 5.204.939 5.204.939
- Diğer Kazanç/Kayıplar      
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 6.273.158 217.850.924
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16 -28.898.470 -139.720.444
Net Dönem Karı/Zararı   9.865.830 -100.755.792
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR      
TOPLAM KAYNAKLAR   1.829.257.275 1.566.965.966
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.