Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

23/02/2015 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sürekli Olumlu
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Rapor

1.Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2014 tarihli konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetiminin Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu

2.Grup yönetimi; konsolide finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen konsolide finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 

3.Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, konsolide finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" risklerinin değerlendirilmesi de dahil, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla, işletmenin konsolide finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, işletme yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

4.Görüşümüze göre, konsolide finansal tablolar, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ve bağlı ortaklığının 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, TMS'ye uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Raporlar

5.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 398. Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 23 Şubat 2015 tarihinde Şirket'in Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

6.TTK'nın 402. Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

7.TTK'nın 402. Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir.


Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers
Gökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 23 Şubat 2015
 
 
1 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 23.02.2015 16:30:16

  Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 23.02.2015 13:46:59
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 23.02.2015 13:50:00
3 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 23.02.2015 16:30:18

  Finansal Durum Tablosu
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Konsolide
Dönem   31.12.2014 31.12.2013
Raporlama Birimi   TL TL
       
V A R L I K L A R      
DÖNEN VARLIKLAR   604.421.885 470.642.379
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 94.702.992 161.450.714
Finansal Yatırımlar      
Ticari Alacaklar   25.572.014 28.248.489
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 28 13.615.456 10.457.638
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 11.956.558 17.790.851
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar      
Diğer Alacaklar   20.612.410 7.880.425
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar      
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 20.612.410 7.880.425
Türev Araçlar      
Stoklar 8 441.922.387 262.835.840
Canlı Varlıklar      
Peşin Ödenmiş Giderler 9 19.112.082 10.226.911
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar      
Diğer Dönen Varlıklar 17 2.500.000 0
ARA TOPLAM   604.421.885 470.642.379
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar      
       
DURAN VARLIKLAR   1.230.840.568 1.096.323.587
Finansal Yatırımlar      
Ticari Alacaklar      
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar      
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar      
Diğer Alacaklar   40.722.172 22.791.782
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar      
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 40.722.172 22.791.782
Türev Araçlar      
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar      
Canlı Varlıklar      
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10 272.536.101 302.420.597
Maddi Duran Varlıklar 11 606.141.255 448.799.960
Maddi Olmayan Duran Varlıklar   263.304.076 247.597.339
- Şerefiye 13 238.516.963 238.516.963
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 24.787.113 9.080.376
Peşin Ödenmiş Giderler 9 4.364.176 2.554.190
Ertelenmiş Vergi Varlığı 26 43.772.788 69.659.719
Diğer Duran Varlıklar 17 0 2.500.000
TOPLAM VARLIKLAR   1.835.262.453 1.566.965.966
       
K A Y N A K L A R      
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   879.330.810 715.313.609
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 5.089.444 3.798.961
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 842.917 860.316
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar   716.509.022 499.430.729
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 28 9.895.262 9.539.319
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 706.613.760 489.891.410
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar      
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16 18.258.856 21.175.486
Diğer Borçlar   36.831.098 10.557.669
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 28 7.449.534 3.251.794
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 29.381.564 7.305.875
Türev Araçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Ertelenmiş Gelirler      
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü      
Kısa Vadeli Karşılıklar 14 92.336.358 175.519.887
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar   1.413.352 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar   90.923.006 175.519.887
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17 9.463.115 3.970.561
ARA TOPLAM   879.330.810 715.313.609
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler      
       
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   49.053.649 42.953.316
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 16.763.804 17.374.369
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar      
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar      
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar      
Diğer Borçlar      
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar      
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar      
Türev Araçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Ertelenmiş Gelirler      
Uzun Vadeli Karşılıklar   32.289.845 25.578.947
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 32.289.845 25.578.947
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar      
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar      
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü      
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler      
       
Ö Z K A Y N A K L A R   906.877.994 808.699.041
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR   906.877.994 808.699.041
Ödenmiş Sermaye 18 113.421.625 113.421.625
Sermaye Düzeltme Farkları 18 678.006.480 678.006.480
Geri Alınmış Paylar (-)      
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)      
Paylara İlişkin Primler/İskontolar   34.691.309 34.691.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler   2.882.523 5.204.939
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları      
- Tanımlanmış Fayda Yeniden Ölçüm Kazançları 18 2.882.523 5.204.939
- Diğer Kazanç/Kayıplar      
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler      
- Yabancı Para Çevirim Farkları      
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları      
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları      
- Diğer Kazanç/Kayıplar      
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18 6.273.158 217.850.924
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 18 -28.898.470 -139.720.444
Net Dönem Karı/Zararı   100.501.369 -100.755.792
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR      
TOPLAM KAYNAKLAR   1.835.262.453 1.566.965.966
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.