Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Nakit Akış Tablosu

30/04/2014 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu
ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR
HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Giriş

1.Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirket") ekte yer alan 31 Mart 2014 tarihli özet bilançosu, aynı tarihte sona eren üç aylık özet kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu ve nakit akış tablosu tarafımızca incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem özet finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem özet finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İncelemenin Kapsamı

2.İncelememiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları hakkında tebliğde yer alan ara dönem finansal tabloların incelenmesi ile ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tablolarının incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması ve analitik inceleme ile diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

Sonuç 

3.İncelememiz sonucunda, ekteki ara dönem özet finansal tabloların, Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına (Bkz. Not 2), tüm önemli yönleriyle, uygun hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.


Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers 
Gökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 30 Nisan 2014

 
 
 
1 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 30.04.2014 18:12:16

  Nakit Akış Tablosu
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 30.04.2014 15:49:56
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 30.04.2014 15:59:33
3 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 30.04.2014 18:12:19

  Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi   TL TL
       
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI   -41.619.154 22.319.217
Dönem Karı/Zararı   3.731.701 -8.026.762
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler   12.415.283 21.356.652
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler      
-Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı 9 2.231.502 1.141.877
-Maddi duran varlıkların amortismanı 10 9.146.569 12.402.369
-Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı 11 531.136 1.694.298
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 20 -637.587 107.850
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler      
- Risk, dava, personel, SSK ve diger karşılıklarındaki net değişim 12 -4.869.148 -524.524
- Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim   0 553.192
-Kıdem tazminatı karşılığı 12 4.622.267 2.044.395
-Şüpheli ticari alacak karşılık gideri 7 469.527 2.413.563
-Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim 8 -2.417.265 348.013
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler      
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler   574.461 -114.928
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler      
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler      
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler      
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 24 2.267.496 881.515
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 21 496.325 409.032
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler      
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler      
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler   -54.811.259 10.297.192
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler   -44.320.141 -12.721.088
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki (artış)/azalış, şüpheli alacak tahsilatı dahil   -2.308.555 -3.867.621
-İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış) / azalış 26 -1.305.612 788.235
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış      
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler      
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/azalış   6.386.830 -447.000
-Peşin ödenmiş giderlerdeki (artış)/azalış   -5.490.743 -6.027.502
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler      
-İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlardaki artış/(azalış)   -615.215 2.351.262
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış/(azalış)   -1.943.376 23.110.351
-İlişkili taraflara borçlar artış/(azalış) 26 4.939.937 796.210
-Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında karşılık gideri   -9.969.265 6.096.996
-Diğer kısa vadeli yükümlülükler artış/(azalış)   -185.119 217.349
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış      
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler      
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler      
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları   -38.664.275 23.627.082
Ödenen Temettüler      
Alınan Temettüler      
Ödenen Faiz      
Alınan Faiz      
Vergi Ödemeleri/İadeleri      
-Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı 12 -2.954.879 -1.307.865
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları      
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI   -12.309.047 -9.530.037
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri      
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları      
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri      
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları      
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri   58.101 2.520
-Maddi duran varlık alımları 10 -8.649.586 -1.259.202
-Maddi olmayan duran varlık alımları 11 -2.861.529 -44.734
-Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları 9 -856.033 -8.228.621
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları      
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri      
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları      
Verilen Nakit Avans ve Borçlar      
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler      
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları      
Türev Araçlardan Nakit Girişleri      
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri      
Alınan Temettüler      
Ödenen Faiz      
Alınan Faiz      
Vergi Ödemeleri/İadeleri      
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları      
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI   49.375.747 -6.007.310
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri      
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları      
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri   53.379.689 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları   -3.798.961 -5.833.220
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları   -204.981 -174.090
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri      
Ödenen Temettüler      
Alınan Faiz      
Ödenen Faiz      
Vergi Ödemeleri/İadeleri      
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları      
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ   -4.552.454 6.781.870
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ   93.934 107.615
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ   -4.458.520 6.889.485
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ   161.450.714 197.580.993
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ   156.992.194 204.470.478
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.