Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Nakit Akım Tablosu

13/08/2009 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu
ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU 


Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. 
Yönetim Kurulu'na

Giriş

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. 'nin ekte yer alan 30 Haziran 2009 tarihli bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık kapsamlı gelir tablosu, öz sermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İncelemenin Kapsamı

İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

Sonuç

İncelememiz sonucunda, ara dönem finansal tablolarının, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. 'nin 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu, altı aylık döneme ilişkin finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

İstanbul, 13 Ağustos 2009

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Ömer Tanrıöver 
Sorumlu Ortak Başdenetçi
 
 
1 ÖMER İSMAİL TANRIÖVER SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ-SMMM DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 13.08.2009 11:26:19

  Nakit Akım Tablosu
 
 
1 ÖMER İSMAİL TANRIÖVER SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ-SMMM DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 13.08.2009 11:26:22
2 GUILLAUME VICAIRE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 13.08.2009 10:50:31

  Nakit Akım Tablosu
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   30062009 30062008
Raporlama Birimi   TL TL
       
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Net dönem karı   5.412.235 353.913.770
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler   0 0
Maddi duran varlıkların amortismanı 18 24.091.840 21.617.389
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 19 2.300.086 943.361
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı 17 492.105 1.730.323
Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen karlar 31 207.734 6.775.378
Satılan satış amaçlı elde tutulan duran varlıkların satışından gelen kar 31 0 -318.664.102
Risk ve dava karşılıkları iptali 31 -6.009.611 -17.141.210
Risk ve dava karşılıkları dönem gideri 31 5.499.857 6.351.935
Maliyet paylaşım karşılıkları iptali 31 0 -15.300.483
Kıdem tazminatı karşılığı 24 4.706.779 3.730.745
Şüpheli ticari alacak karşılığı dönem gideri 10 209.432 693.687
Stok değer düşüş karşılığındaki değişim 13 -1.089.695 1.452.875
Tahakkuk faiz gideri 8 20.917 697.829
Tahakkuk faiz geliri 6-7 -2.184.774 -4.680.145
Gerçekleşmemiş kur farkı (gelir)/gideri   -285.900 -9.071.300
Vergi gideri 35 7.935.111 34.801.540
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım   41.306.116 67.851.592
Ticari alacaklardaki( artış)/azalış 10 8.907.928 27.696.094
Stoklardaki (artış)/ azalış 13 -15.161.616 -2.694.023
İlişkili taraflardan alacaklar (artış)/ azalış 37 -530.529 -203.837
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar (artış)/ azalış 11-26 7.802.570 -27.381.673
Diğer kısa vadeli borçlardaki artış/( azalış) 11 -12.047.845 -36.678.708
Ticari borçlar artış/ (azalış) 10 -59.933.385 -79.588.470
İlişkili taraflara borçlar artış/ (azalış) 37 -5.205.863 145.010
Gider tahakkukları artış/ (azalış) 35-22-24 -6.247.244 11.821.396
Diğer kısa vadeli yükümlülükler artış/ (azalış) 26 8.476.776 -24.665.123
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit   -32.633.092 -63.697.742
Ödenen vergi 35 -43.745.178 -16.929.971
Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı 24 -3.150.914 -1.931.269
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit   -79.529.184 -82.558.982
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Maddi duran varlık alımları 18 -37.526.588 -24.193.152
Maddi olmayan duran varlık alımları 19 -854.950 -1.718.891
Yatırım amaçlı gayrımenkul alımları 17 -4.645 -33.852
Satın alınan supermarketler için yapılan ödeme 20 -18.140.000 0
Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından elde edilen hasılat 17-18-19-31 932.062 476.409.581
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklardaki değişim 34 -54.277 0
Finansal yatırımlardaki değişim 7 -85.164.981 -183.294.125
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit   -140.813.379 267.169.561
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Alınan kredi 8 21.091.128 27.686.983
Ödenen kredi 8 -2.993.072 -15.822.270
Ödenen temettü 8 -41.966.000 0
Finansal faaliyetlerden elde edilen/( kullanılan) nakit   -23.867.944 11.864.713
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM   -244.210.507 196.475.292
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER   378.965.159 41.126.434
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı geliri   122.000 10.890.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER   134.876.652 248.491.726
       
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.