Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

30/04/2014 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu
ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR
HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Giriş

1.Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirket") ekte yer alan 31 Mart 2014 tarihli özet bilançosu, aynı tarihte sona eren üç aylık özet kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu ve nakit akış tablosu tarafımızca incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem özet finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem özet finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İncelemenin Kapsamı

2.İncelememiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları hakkında tebliğde yer alan ara dönem finansal tabloların incelenmesi ile ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tablolarının incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması ve analitik inceleme ile diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

Sonuç 

3.İncelememiz sonucunda, ekteki ara dönem özet finansal tabloların, Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına (Bkz. Not 2), tüm önemli yönleriyle, uygun hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.


Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers 
Gökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 30 Nisan 2014

 
 
 
1 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 30.04.2014 18:12:16

  Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 30.04.2014 17:47:30
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 30.04.2014 17:50:20
3 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 30.04.2014 18:12:17

  Finansal Durum Tablosu
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   31.03.2014 31.12.2013
Raporlama Birimi   TL TL
       
V A R L I K L A R      
DÖNEN VARLIKLAR   510.182.344 470.642.379
Nakit ve Nakit Benzerleri 5 156.992.194 161.450.714
Finansal Yatırımlar      
Ticari Alacaklar   30.949.317 28.248.489
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 26 11.319.438 10.457.638
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 19.629.879 17.790.851
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar      
Diğer Alacaklar   1.356.177 7.880.425
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 26 443.812 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar   912.365 7.880.425
Türev Araçlar      
Stoklar 8 309.573.246 262.835.840
Canlı Varlıklar      
Peşin Ödenmiş Giderler   11.311.410 10.226.911
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar      
Diğer Dönen Varlıklar      
ARA TOPLAM      
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar      
       
DURAN VARLIKLAR   1.099.584.667 1.096.323.587
Finansal Yatırımlar      
Ticari Alacaklar      
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar      
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar      
Diğer Alacaklar   23.373.012 22.791.782
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar      
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar   23.373.012 22.791.782
Türev Araçlar      
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar      
Canlı Varlıklar      
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 301.045.128 302.420.597
Maddi Duran Varlıklar 10 448.385.857 448.799.960
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 249.928.013 247.597.339
- Şerefiye   238.516.963 238.516.963
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar   11.411.050 9.080.376
Peşin Ödenmiş Giderler   6.960.434 2.554.190
Ertelenmiş Vergi Varlığı 24 67.392.223 69.659.719
Diğer Duran Varlıklar   2.500.000 2.500.000
TOPLAM VARLIKLAR   1.609.767.011 1.566.965.966
       
K A Y N A K L A R      
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   752.485.814 715.313.609
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 53.379.689 3.798.961
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 1.093.979 860.316
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar   504.412.620 499.430.729
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26 16.464.586 9.539.319
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 487.948.034 489.891.410
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar      
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14 11.206.221 21.175.486
Diğer Borçlar   7.957.124 10.557.669
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 26 1.266.464 3.251.794
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar   6.690.660 7.305.875
Türev Araçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Ertelenmiş Gelirler      
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü      
Kısa Vadeli Karşılıklar 12 170.650.739 175.519.887
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar      
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar   170.650.739 175.519.887
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 3.785.442 3.970.561
ARA TOPLAM      
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler      
       
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   44.850.455 42.953.316
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 17.604.120 17.374.369
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar      
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar      
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar      
Diğer Borçlar      
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar      
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar      
Türev Araçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Ertelenmiş Gelirler      
Uzun Vadeli Karşılıklar   27.246.335 25.578.947
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12 27.246.335 25.578.947
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar      
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar      
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü      
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler      
       
Ö Z K A Y N A K L A R   812.430.742 808.699.041
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR   812.430.742 808.699.041
Ödenmiş Sermaye 16 113.421.625 113.421.625
Sermaye Düzeltme Farkları 16 678.006.480 678.006.480
Geri Alınmış Paylar (-)      
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)      
Paylara İlişkin Primler/İskontolar   34.691.309 34.691.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler   5.204.939 5.204.939
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları      
-Aktüeryal Kazançlar 16 5.204.939 5.204.939
- Diğer Kazanç/Kayıplar      
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler      
- Yabancı Para Çevirim Farkları      
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları      
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları      
- Diğer Kazanç/Kayıplar      
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 6.273.158 217.850.924
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16 -28.898.470 -139.720.444
Net Dönem Karı/Zararı   3.731.701 -100.755.792
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR      
TOPLAM KAYNAKLAR   1.609.767.011 1.566.965.966
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.