Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Gelir Tablosu

13/08/2009 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu
ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU 


Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. 
Yönetim Kurulu'na

Giriş

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. 'nin ekte yer alan 30 Haziran 2009 tarihli bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık kapsamlı gelir tablosu, öz sermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İncelemenin Kapsamı

İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

Sonuç

İncelememiz sonucunda, ara dönem finansal tablolarının, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. 'nin 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu, altı aylık döneme ilişkin finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

İstanbul, 13 Ağustos 2009

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Ömer Tanrıöver 
Sorumlu Ortak Başdenetçi
 
 
1 ÖMER İSMAİL TANRIÖVER SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ-SMMM DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 13.08.2009 11:26:19

  Gelir Tablosu
 
 
1 ÖMER İSMAİL TANRIÖVER SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ-SMMM DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 13.08.2009 11:26:21
2 GUILLAUME VICAIRE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 13.08.2009 10:50:30

  Kapsamlı Gelir Tablosu
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi   TL TL
       
S Ü R D Ü R Ü L E N F A A L İ Y E T L E R      
Satış Gelirleri      
Satışların Maliyeti (-)      
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)      
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler      
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)      
BRÜT KAR/ZARAR      
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)      
Genel Yönetim Giderleri (-)      
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)      
Diğer Faaliyet Gelirleri      
Diğer Faaliyet Giderleri (-)      
FAALİYET KARI/ZARARI      
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar      
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler      
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-)      
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI      
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri      
- Dönem Vergi Gelir/Gideri      
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri      
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI      
       
D U R D U R U L A N F A A L İ Y E T L E R      
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI      
       
DÖNEM KARI/ZARARI      
       
D İ Ğ E R K A P S A M L I G E L İ R :      
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim      
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim      
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim      
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim      
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar      
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar      
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri      
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)      
       
TOPLAM KAPSAMLI GELİR      
       
Dönem Karı/Zararının Dağılımı      
Azınlık Payları      
Ana Ortaklık Payları      
       
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı      
Azınlık Payları      
Ana Ortaklık Payları      
       
Hisse Başına Kazanç      
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç      
       
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç      
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç      

  Kapsamlı Gelir Tablosu
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   30.06.2009 - 01.01.2009 30.06.2009 - 01.04.2009 30.06.2008 - 01.01.2008 30.06.2008 - 01.04.2008
Raporlama Birimi   TL TL TL TL
           
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER          
Satış Gelirleri   1.088.305.045 549.838.837 1.034.877.308 515.625.815
Satışların Maliyeti (-)   -851.913.123 -426.609.208 -810.646.828 -398.352.078
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)   236.391.922 123.229.629 224.230.480 117.273.737
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler   26.354.101 12.619.349 23.862.234 12.601.345
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)   -5.364.976 -2.307.365 -8.415.063 -5.189.440
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)          
BRÜT KAR/ZARAR   257.381.047 133.541.613 239.677.651 124.685.642
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)   -24.453.674 -12.928.854 -22.316.658 -11.905.450
Genel Yönetim Giderleri (-)   -227.255.713 -114.233.532 -195.859.644 -99.338.188
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)          
Diğer Faaliyet Gelirleri   6.145.518 4.373.911 351.338.339 37.736.978
Diğer Faaliyet Giderleri (-)   -11.483.330 -4.648.465 -13.127.313 -10.929.972
FAALİYET KARI/ZARARI   333.848 6.104.673 359.712.375 40.249.010
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar          
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler   31.119.141 10.378.893 73.184.153 21.750.892
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-)   -18.105.643 -12.064.867 -44.181.218 -11.073.495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI   13.347.346 4.418.699 388.715.310 50.926.407
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri   -7.935.111 -5.783.351 -34.801.540 -8.156.166
- Dönem Vergi Gelir/Gideri   -10.678.866 -2.521.209 -28.454.133 -9.517.920
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri   2.743.755 -3.262.142 -6.347.407 1.361.754
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI   5.412.235 -1.364.652 353.913.770 42.770.241
           
DURDURULAN FAALİYETLER          
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI          
           
DÖNEM KARI/ZARARI   5.412.235 -1.364.652 353.913.770 42.770.241
           
DİĞER KAPSAMLI GELİR:          
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim   0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim   0 0 0 0
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim   0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim   0 0 0 0
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar   0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar   0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri   0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)   0 0 0 0
           
TOPLAM KAPSAMLI GELİR   0 0 0 0
           
Dönem Karı/Zararının Dağılımı          
Azınlık Payları   0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları   5.412.235 -1.364.652 353.913.770 42.770.241
           
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı          
Azınlık Payları          
Ana Ortaklık Payları          
           
Hisse Başına Kazanç   0,048000 -0,012000 3,120000 0,377000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç          
           
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç   0,048000 -0,012000 3,120000 0,377000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç          
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.