Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

05/05/2015 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN
SINIRLI DENETİM RAPORU

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Giriş

1.Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Mart 2015 tarihli ilişikteki özet konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren üç aylık dönemine ait ilgili özet konsolide k r veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34'e ("TMS 34") "Ara Dönem Finansal Raporlama" uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet konsolide finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı 

2.Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara v kıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç 

3.Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.


Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers 
Gökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 5 Mayıs 2014
 
 
1 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 05.05.2015 17:28:35

  Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 05.05.2015 17:11:12
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 05.05.2015 17:13:32
3 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 05.05.2015 17:28:37

  Finansal Durum Tablosu
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Konsolide
Dönem   31.03.2015 31.12.2014
Raporlama Birimi   TL TL
       
V A R L I K L A R      
DÖNEN VARLIKLAR   601.914.313 604.421.885
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 81.837.956 94.702.992
Finansal Yatırımlar      
Ticari Alacaklar   23.078.629 25.572.014
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 24 11.045.415 13.615.456
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 12.033.214 11.956.558
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar      
Diğer Alacaklar   1.786.607 20.612.410
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar      
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar   1.786.607 20.612.410
Türev Araçlar      
Stoklar 6 462.078.466 441.922.387
Canlı Varlıklar      
Peşin Ödenmiş Giderler   30.632.655 19.112.082
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar      
Diğer Dönen Varlıklar   2.500.000 2.500.000
ARA TOPLAM   601.914.313 604.421.885
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar      
       
DURAN VARLIKLAR   1.194.213.094 1.230.840.568
Finansal Yatırımlar      
Ticari Alacaklar      
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar      
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar      
Diğer Alacaklar   43.321.211 40.722.172
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar      
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar   43.321.211 40.722.172
Türev Araçlar      
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar      
Canlı Varlıklar      
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7 234.941.828 272.536.101
Maddi Duran Varlıklar 8 598.997.107 606.141.255
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 253.468.793 263.304.076
- Şerefiye   228.460.609 238.516.963
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar   25.008.184 24.787.113
Peşin Ödenmiş Giderler   25.241.176 4.364.176
Ertelenmiş Vergi Varlığı 22 38.242.979 43.772.788
Diğer Duran Varlıklar      
TOPLAM VARLIKLAR   1.796.127.407 1.835.262.453
       
K A Y N A K L A R      
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   791.456.474 879.330.810
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 711.229 5.089.444
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 1.050.440 842.917
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar   636.832.684 716.509.022
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 24 16.791.028 9.895.262
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 620.041.656 706.613.760
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar      
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12 21.612.696 18.258.856
Diğer Borçlar   21.563.454 36.831.098
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 24 1.798.510 7.449.534
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar   19.764.944 29.381.564
Türev Araçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Ertelenmiş Gelirler      
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22 7.211.151  
Kısa Vadeli Karşılıklar 10 90.674.675 92.336.358
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar   2.700.895 1.413.352
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar   87.973.780 90.923.006
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13 11.800.145 9.463.115
ARA TOPLAM   791.456.474 879.330.810
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler      
       
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   50.602.099 49.053.649
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 15.924.561 16.763.804
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar      
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar      
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar      
Diğer Borçlar      
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar      
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar      
Türev Araçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Ertelenmiş Gelirler      
Uzun Vadeli Karşılıklar   34.677.538 32.289.845
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10 34.677.538 32.289.845
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar      
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar      
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü      
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler      
       
Ö Z K A Y N A K L A R   954.068.834 906.877.994
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR   954.068.834 906.877.994
Ödenmiş Sermaye 14 113.421.625 113.421.625
Sermaye Düzeltme Farkları 14 678.006.480 678.006.480
Geri Alınmış Paylar (-)      
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)      
Paylara İlişkin Primler/İskontolar   34.691.309 34.691.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler   2.882.523 2.882.523
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları      
- Tanımlanmış Fayda Yeniden Ölçüm Kazançları 14 2.882.523 2.882.523
- Diğer Kazanç/Kayıplar      
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler      
- Yabancı Para Çevirim Farkları      
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları      
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları      
- Diğer Kazanç/Kayıplar      
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14 40.499.066 6.273.158
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 14 -28.180.708 -28.898.470
Net Dönem Karı/Zararı   112.748.539 100.501.369
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR      
TOPLAM KAYNAKLAR   1.796.127.407 1.835.262.453
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.