Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

10/08/2015 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN
SINIRLI DENETİM RAPORU

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Giriş

1.Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2015 tarihli ilişikteki özet konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait ilgili özet konsolide k r veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34'e ("TMS 34") "Ara Dönem Finansal Raporlama" uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet konsolide finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

2.Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara v kıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç 

3.Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.


Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers 
Gökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 10 Ağustos 2015
 
 
1 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 10.08.2015 15:10:02

  Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 10.08.2015 09:33:20
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 10.08.2015 09:39:07
3 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 10.08.2015 15:10:06

  Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü   Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem   01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014 01.04.2015 - 30.06.2015 01.04.2014 - 30.06.2014
Raporlama Birimi   TL TL TL TL
           
KAR VEYA ZARAR KISMI          
Hasılat 15 1.639.710.453 1.466.249.649 861.092.727 768.105.015
Satışların Maliyeti (-) 15 -1.214.560.363 -1.107.880.279 -642.573.493 -582.071.561
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)   425.150.090 358.369.370 218.519.234 186.033.454
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı          
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)          
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)          
BRÜT KAR/ZARAR   425.150.090 358.369.370 218.519.234 186.033.454
Genel Yönetim Giderleri (-) 16 -52.571.402 -42.932.696 -27.262.271 -21.948.961
Pazarlama Giderleri (-) 16 -369.933.854 -283.938.153 -198.438.451 -144.891.766
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)          
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18 14.577.701 11.422.343 4.465.291 -685.207
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 18 -42.580.951 -23.715.076 -12.057.858 -9.375.292
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI   -25.358.416 19.205.788 -14.774.055 9.132.228
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 19 140.370.960      
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 19   -826.670 -567.560 -330.345
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar          
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI   115.012.544 18.379.118 -15.341.615 8.801.883
Finansman Giderleri (-) 21 -13.551.756 -9.611.651 -8.687.096 -6.033.613
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI   101.460.788 8.767.467 -24.028.711 2.768.270
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri   -8.205.536 -4.329.645 4.535.424 -2.062.149
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 22 -7.792.241 0 -581.090  
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 22 -413.295 -4.329.645 5.116.514 -2.062.149
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI   93.255.252 4.437.822 -19.493.287 706.121
           
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI          
           
DÖNEM KARI/ZARARI   93.255.252 4.437.822 -19.493.287 706.121
           
Dönem Karı/Zararının Dağılımı   93.255.252 4.437.822 -19.493.287 706.121
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar          
- Ana Ortaklık Payları   93.255.252 4.437.822 -19.493.287 706.121
           
Pay Başına Kazanç 23 0,822200 0,039100 -0,171900 0,006200
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç   0,822200 0,039100 -0,171900 0,006200
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç          
           
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç          
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç          
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç          
           
DİĞER KAPSAMLI GELİR:          
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar          
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları          
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları          
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları          
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar          
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları          
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler          
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri          
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri          
           
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar          
Yabancı Para Çevirim Farkları          
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları          
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları          
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları          
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar          
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları          
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri          
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri          
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri          
           
DİĞER KAPSAMLI GELİR          
           
TOPLAM KAPSAMLI GELİR   93.255.252 4.437.822 -19.493.287 706.121
           
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:   93.255.252 4.437.822 -19.493.287 706.121
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar          
- Ana Ortaklık Payları   93.255.252 4.437.822 -19.493.287 706.121
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.