Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Nakit Akış Tablosu

04/11/2015 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN
SINIRLI DENETİM RAPORU

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Giriş

1.Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Eylül 2015 tarihli ilişikteki özet konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren dokuz aylık dönemine ait ilgili özet konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34'e ("TMS 34") "Ara Dönem Finansal Raporlama" uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet konsolide finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

2.Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara v kıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç 

3.Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.


Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers 
Gökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 4 Kasım 2015
 
 
1 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 04.11.2015 15:19:12

  Nakit Akış Tablosu
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 04.11.2015 12:27:21
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 04.11.2015 12:30:46
3 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 04.11.2015 15:19:20

  Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Konsolide
Dönem   01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi   TL TL
       
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI   -107.664.616 27.957.569
Dönem Karı/Zararı   60.524.165 9.865.830
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler   -37.459.762 52.015.906
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler      
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Amortismanı 7 4.432.957 6.701.958
- Maddi Duran Varlıkların Amortismanı 8 48.475.199 29.224.545
- Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payı 9 9.865.342 2.318.100
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 18 2.505.541 0
- Risk, Dava, Personel, SSK ve Diğer Karşılıklarındaki Net Değişim 10 -10.182.209 -7.815.547
- Faiz Tahakkuku 4 18.951.143 72.942
- Kullanılmamış İzin Karşılığındaki Değişim 10 1.886.349 0
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 10 14.014.057 10.718.310
- Şüpheli Ticari Alacak Karşılık Gideri 5 2.623.671 2.326.340
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Dönem Gideri 6 2.917.169 1.836.843
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler      
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler      
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler   -375.781 -1.930.459
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler      
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler      
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler      
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 22 6.127.707 5.210.420
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 19 -138.700.907 3.352.454
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler      
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler      
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler   -119.970.009 -26.104.830
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler   -147.270.983 -169.142.086
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış, Şüpheli Alacak Tahsilatı Dahil   -25.728.316 -9.505.197
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Azalış 24 4.245.705 1.271.242
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar ve Dönen Varlıklardaki Azalış   -21.140.961 5.070.837
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış   -21.793.389 -19.801.874
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış      
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler      
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki Artış   27.817.084 8.805.927
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış   44.853.295 162.940.505
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Artış 24 4.856.749 1.284.287
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış / (Azalış)   7.750.765 -6.797.691
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış)   6.440.042 -230.780
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış      
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler      
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler      
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları   -96.905.606 35.776.906
Ödenen Temettüler      
Alınan Temettüler      
Ödenen Faiz      
Alınan Faiz      
Vergi Ödemeleri/İadeleri      
Dönem İçinde Ödenen Kıdem Tazminatı 10 -10.759.010 -7.819.337
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları      
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI   -623.247.430 -92.846.334
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri      
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları      
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri      
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları      
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri   216.845.713 -3.056.097
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları      
Maddi Duran Varlık Alımları 8 -232.763.547 -75.324.845
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları 9 -63.925.110 -11.426.542
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımları 7 -397.019 -3.038.850
Satın Alınan Bağlı Ortaklık Etkisi 9 -96.467.373 0
Satın Alınan Bağlı Ortaklık İçin Yapılan Ödeme 9 -447.085.117 0
Satın Alınan Bağlı Ortaklık Nedeniyle Oluşan Kontrol Gücü Olmayan Paylar   545.023 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri      
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları      
Verilen Nakit Avans ve Borçlar      
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler      
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları      
Türev Araçlardan Nakit Girişleri      
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri      
Alınan Temettüler      
Ödenen Faiz      
Alınan Faiz      
Vergi Ödemeleri/İadeleri      
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları      
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI   737.993.342 90.861.719
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri      
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları      
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri   809.316.873 95.275.623
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları   -5.089.444 -3.798.961
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları   -676.388 -614.943
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri      
Ödenen Temettüler   -65.557.699 0
Alınan Faiz      
Ödenen Faiz      
Vergi Ödemeleri/İadeleri      
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları      
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ   7.081.296 25.972.954
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ   1.288.811 2.335.602
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ   8.370.107 28.308.556
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ   94.702.992 161.450.714
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ   103.073.099 189.759.270
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.