Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

04/11/2015 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN
SINIRLI DENETİM RAPORU

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Giriş

1.Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Eylül 2015 tarihli ilişikteki özet konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren dokuz aylık dönemine ait ilgili özet konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34'e ("TMS 34") "Ara Dönem Finansal Raporlama" uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet konsolide finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

2.Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara v kıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç 

3.Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.


Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers 
Gökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 4 Kasım 2015
 
 
1 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 04.11.2015 15:19:12

  Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 04.11.2015 12:27:16
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 04.11.2015 12:30:42
3 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 04.11.2015 15:19:15

  Finansal Durum Tablosu
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Konsolide
Dönem   30.09.2015 31.12.2014
Raporlama Birimi   TL TL
       
V A R L I K L A R      
DÖNEN VARLIKLAR   803.657.453 604.421.885
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 103.073.099 94.702.992
Finansal Yatırımlar      
Ticari Alacaklar   44.292.811 25.572.014
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 24 9.369.751 13.615.456
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 34.923.060 11.956.558
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar      
Diğer Alacaklar   34.643.159 20.612.410
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar      
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar   34.643.159 20.612.410
Türev Araçlar      
Stoklar 6 586.276.201 441.922.387
Canlı Varlıklar      
Peşin Ödenmiş Giderler   32.872.183 19.112.082
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar      
Diğer Dönen Varlıklar   2.500.000 2.500.000
ARA TOPLAM   803.567.453 604.421.885
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar      
       
DURAN VARLIKLAR   1.962.826.596 1.230.840.568
Finansal Yatırımlar      
Ticari Alacaklar      
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar      
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar      
Diğer Alacaklar   47.832.384 40.722.172
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar      
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar   47.832.384 40.722.172
Türev Araçlar      
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar      
Canlı Varlıklar      
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7 232.036.609 272.536.101
Maddi Duran Varlıklar 8 755.722.579 606.141.255
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 851.436.563 263.304.076
- Şerefiye   772.013.099 238.516.963
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar   79.423.464 24.787.113
Peşin Ödenmiş Giderler   12.397.464 4.364.176
Ertelenmiş Vergi Varlığı 22 63.400.997 43.772.788
Diğer Duran Varlıklar      
TOPLAM VARLIKLAR   2.766.484.049 1.835.262.453
       
K A Y N A K L A R      
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   1.496.638.906 879.330.810
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 528.268.016 5.089.444
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 2.012.495 842.917
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar   764.503.259 716.509.022
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 24 13.459.389 9.895.262
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 751.043.870 706.613.760
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar      
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12 26.009.621 18.258.856
Diğer Borçlar   65.940.804 36.831.098
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 24 8.742.156 7.449.534
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar   57.198.648 29.381.564
Türev Araçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Ertelenmiş Gelirler      
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22 178.471 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 10 93.823.083 92.336.358
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar   6.145.021 1.413.352
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar   87.678.062 90.923.006
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13 15.903.157 9.463.115
ARA TOPLAM   1.496.638.906 879.330.810
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler      
       
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   368.165.804 49.053.649
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 319.663.376 16.763.804
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar   423.185 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar      
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 423.185 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar      
Diğer Borçlar      
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar      
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar      
Türev Araçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Ertelenmiş Gelirler      
Uzun Vadeli Karşılıklar   48.079.243 32.289.845
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10 48.079.243 32.289.845
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar      
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar      
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü      
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler      
       
Ö Z K A Y N A K L A R   901.679.339 906.877.994
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR   901.783.100 906.877.994
Ödenmiş Sermaye 14 113.421.625 113.421.625
Sermaye Düzeltme Farkları 14 678.006.480 678.006.480
Geri Alınmış Paylar (-)      
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)      
Paylara İlişkin Primler/İskontolar   34.691.309 34.691.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler   2.193.683 2.882.523
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları      
- Tanımlanmış Fayda Yeniden Ölçüm Kazançları 14 2.193.683 2.882.523
- Diğer Kazanç/Kayıplar      
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler      
- Yabancı Para Çevirim Farkları      
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları      
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları      
- Diğer Kazanç/Kayıplar      
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14 41.703.663 6.273.158
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 14 -29.385.305 -28.898.470
Net Dönem Karı/Zararı   61.151.645 100.501.369
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR   -103.761 0
TOPLAM KAYNAKLAR   2.766.484.049 1.835.262.453
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.