Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

02/05/2016 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN
SINIRLI DENETİM RAPORU

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Giriş

1.Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Mart 2016 tarihli ilişikteki özet konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren üç aylık dönemine ait ilgili özet konsolide k r veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34'e ("TMS 34") "Ara Dönem Finansal Raporlama" uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet konsolide finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı 

2.Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi'ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara v kıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç 

3.Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.


Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers 
Gökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 2 Mayıs 2016
 
 
1 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 02.05.2016 17:44:44

  Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 02.05.2016 17:21:14
2 ZİYA HAKAN ERGİN GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 02.05.2016 17:24:13
3 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 02.05.2016 17:44:46

  Finansal Durum Tablosu
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Konsolide
Dönem   31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi   TL TL
       
V A R L I K L A R      
DÖNEN VARLIKLAR   856.810.848 979.937.922
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 104.934.871 274.088.979
Finansal Yatırımlar      
Ticari Alacaklar   35.533.347 30.354.227
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 26 9.690.208 11.820.418
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 25.843.139 18.533.809
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar      
Diğer Alacaklar   5.720.063 12.536.331
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar      
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar   5.720.063 12.536.331
Türev Araçlar 6 0 372.706
Stoklar 7 665.695.578 614.047.732
Canlı Varlıklar      
Peşin Ödenmiş Giderler   44.926.989 48.537.947
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar      
Diğer Dönen Varlıklar      
ARA TOPLAM   856.810.848 979.937.922
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar      
       
DURAN VARLIKLAR   2.067.301.606 2.046.242.984
Finansal Yatırımlar      
Ticari Alacaklar      
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar      
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar      
Diğer Alacaklar   45.047.813 45.988.705
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar      
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar   45.047.813 45.988.705
Türev Araçlar      
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar      
Canlı Varlıklar      
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8 229.327.273 230.770.949
Maddi Duran Varlıklar 9 822.309.722 834.685.775
Maddi Olmayan Duran Varlıklar   857.365.042 860.679.476
- Şerefiye 11 774.396.869 773.936.519
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 82.968.173 86.742.957
Peşin Ödenmiş Giderler   20.974.358 3.470.193
Ertelenmiş Vergi Varlığı 24 92.277.398 70.647.886
Diğer Duran Varlıklar      
TOPLAM VARLIKLAR   2.924.112.454 3.026.180.906
       
K A Y N A K L A R      
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   1.673.591.555 1.654.981.764
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 431.187.098 519.082.849
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 73.492.846 64.292.734
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar   985.665.065 908.479.541
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26 28.411.423 22.801.905
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 957.253.642 885.677.636
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar      
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14 35.176.985 31.859.493
Diğer Borçlar   23.616.434 23.565.973
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 26 9.203.552 6.011.302
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar   14.412.882 17.554.671
Türev Araçlar 6 5.236.615 0
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Ertelenmiş Gelirler      
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü      
Kısa Vadeli Karşılıklar 12 107.634.399 94.748.466
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar   7.611.680 9.235.941
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar   100.022.719 85.512.525
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 11.582.113 12.952.708
ARA TOPLAM   1.673.591.555 1.654.981.764
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler      
       
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   538.773.054 565.468.222
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 487.506.708 517.800.592
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar   215.959 215.959
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar      
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 215.959 215.959
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar      
Diğer Borçlar      
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar      
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar      
Türev Araçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Ertelenmiş Gelirler      
Uzun Vadeli Karşılıklar   51.050.387 47.451.671
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12 51.050.387 47.451.671
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar      
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar      
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü      
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler      
       
Ö Z K A Y N A K L A R   711.747.845 805.730.920
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR   711.747.845 805.730.920
Ödenmiş Sermaye 16 700.000.000 113.839.303
Sermaye Düzeltme Farkları 16 91.845.783 678.006.480
Geri Alınmış Paylar (-)      
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)      
Paylara İlişkin Primler/İskontolar   34.691.309 34.691.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler   -1.437.518 -1.437.518
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları      
- Tanımlanmış Fayda Yeniden Ölçüm Kayıpları 16 -1.437.518 -1.437.518
- Diğer Kazanç/Kayıplar      
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler      
- Yabancı Para Çevirim Farkları      
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları      
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları      
- Diğer Kazanç/Kayıplar      
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 12.318.358 12.318.358
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16 -31.687.012 0
Net Dönem Karı/Zararı   -93.983.075 -31.687.012
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR      
TOPLAM KAYNAKLAR   2.924.112.454 3.026.180.906
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.