2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ve toplantı tarih, gündem ve yerinin saptanması

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

 

01/03/2018

Genel Kurul Tipi  Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi  01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi  31.12.2017
Karar Tarihi  01.03.2018
Genel Kurul Tarihi  27.03.2018
Genel Kurul Saati  11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih  26.03.2018
Ülke  Türkiye
Şehir  İSTANBUL
İlçe  BEŞİKTAŞ
Adres  Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2017 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması
4 - 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamaların tasvibi
6 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
7 - 2017 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi
10 - Şirketin 2018 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi
11 - 2017 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.03.2018 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 27.03.2018 günü, saat 11:00'de, Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına, toplantı yeri, günü ve saati ile gündemin Şirketimiz pay sahiplerine bildirilmesine, Genel Kurul Toplantısı'na Bakanlık temsilcisi tayin edilmesi için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaatına ve diğer bütün kanuni formalitelerin tamamlanmasına karar verilmiştir.
2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla, 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.