2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

 

17/03/2017

Özet Bilgi

 

2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

 

 

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi

Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi

01.01.2016

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi

31.12.2016

Karar Tarihi

20.02.2017

Genel Kurul Tarihi

17.03.2017

Genel Kurul Saati

14:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih

16.03.2017

Ülke

Türkiye

Şehir

İSTANBUL

İlçe

BEŞİKTAŞ

Adres

Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent

 

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2016 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,

4 - 2016 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5 - 2016 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,

6 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamaların tasvibi,

7 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

8 - 2016 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

9 - Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,

10 - Şirketin 2017 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,

11 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

 

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

CARREFOURSA GK CAGRI ILAN METNI GUNDEM VEKALETNAME ORNEGI.pdf - İlan Metni

EK: 2

CARREFOURSA GK BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

 

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

1- Toplantı Başkanlığı'na Zafer KURTUL'un, oy toplama memurluğuna Şerafettin KARAKIŞ' ın, tutanak yazmanlığına Merter ÖZAY'ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2- 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, toplantı başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi.
3- 2016 Yılı Denetçi Raporları, toplantı başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.
4- 2016 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, toplantı başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi. 2016 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile tasdik edildi.5- Şirket'in 2016 hesap döneminde oluşan zararının gelecek yıl kârından mahsup edilmesi amacıyla geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
6- Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamalar katılanların oybirliği ile kabul edildi.
7- 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildiler.8- 2016 Yılı içinde toplam 700.490,48 TL (Yediyüzbindörtyüzdoksan Türk Lirası Kırksekiz Kuruş) tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
9- Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önergenin ve gündem maddesinin katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde; Şirket'in 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000,00 TL.sı ve/veya ticari kârın %5'i (Yüzdebeş'i) olarak belirlenmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
10- Denetçinin seçimi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2017 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.


 

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

 

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

2016 Olagan Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

2016 Genel Kurul Toplantı Tutanagı.pdf - Tutanak

 

Ek Açıklamalar


2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların içeriğini gösteren Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,
 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.