Yönetim Kurulu Komiteleri

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No. 56 Sayılı Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan hükümler çerçevesinde, Yönetim Kurulu’nun 03 Ağustos 2012 tarih ve 755 sayılı kararı ile, Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. 18.04.2016 tarih ve 1396 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 63 Sayılı Tebliği ile değişik Seri: IV, No. 56 sayılı Tebliği hükmü uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve sorumluluklarına dâhil edilen risk konusunun bu komitenin görev ve sorumlulukları arasından çıkarılmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı’na Sn. Sitare Sezgin’in, Komite üyeliklerine Sn. Neriman Ülsever ile Sn. Jerome Bedier’in görevlendirilmelerine karar verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu’nun 30.06.2014 tarih ve 934 sayılı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci  maddesinde öngörülen görevlerin, CFO Kutay Kartallıoğlu yönetiminde yerine getirilmesine, Kutay Kartallıoğlu'nun Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak belirlenmesine ve mevcut Kurumsal Yönetim Komitesi İç Tüzüğü'nün revize edilerek onaylanmasına karar verilmiştir. Komite Başkan ve Üyesi yürütmede görevli değillerdir.
 
Kurumsal Yönetim Komitesi, SPK ve diğer uluslararası Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum sağlanması ve bu ilkelerin hayata geçirilmesi için Yönetim Kurulu’na önerilerde ve tavsiyelerde bulunur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin görevlerini de yerine getirir.
 
Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları Başkan’ın uygun göreceği yerde yılda 4 (dört) defa yapılır. Toplantı gündemi, Komite Başkanı’nca tespit edilir. Üyeler, gündeme alınmasını istedikleri konuları, Komite Raportörü vasıtası ile Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı’na bildirirler. Toplantı ve karar nisabı üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
 
Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri şöyledir; Mevlüt Aydemir (Başkan), Guillaume Jacques Edgard Laffont de Colonges (Üye) ve Şerafettin Karakış (Üye)

Denetimden Sorumlu Komite:

Denetimden Sorumlu Komite, Şirket’in 16.08.2006 tarih ve 276 no’lu Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 24.03.2016 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında yeni Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı Tebliğinin 25. maddesi uyarınca ve Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliğin eki Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda kurulmuştur. Komite Başkan ve Üyesi yürütmede görevli değillerdir.
 
Denetimden Sorumlu Komite’nin amacı; Şirket Yönetim Kurulu adına Şirket’in muhasebe sistemi, finansal raporlama, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim, iç denetim fonksiyonu ile iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktır. Denetimden Sorumlu Komite, faaliyetleri sonucunda görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri CarrefourSA Yönetim Kurulu’na yazılı olarak sunar.
 
Denetimden Sorumlu Komite, CarrefourSA Genel Müdürlüğü’nde veya Denetimden Sorumlu Komite Başkanı’nın daveti üzerine başka bir yerde, asgari üç ayda bir olmak üzere yılda en az 4 (dört) defa toplanır. Toplantı gündemi, Komite Başkanı’nca tespit edilir. Komite üyeleri gündeme girmesini istedikleri konuları ve bunlarla ilgili bilgi ve belgeleri, toplantı tarihinden 10 gün önce Komite Başkanı veya Raportöre ulaştırırlar. Gündem, toplantıdan bir hafta öncesinden Komite üyelerine bildirilir. Denetimden Sorumlu Komite; faaliyetleri sonucunda görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Şirket Yönetim Kurulu’na yazılı olarak sunar. Komite toplantılarında genel olarak, Bağımsız Denetim firması çalışmalarının gözden geçirilmesi, mali tabloların incelenmesi ve iç denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesi gibi konular gündem maddesi yapılmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri şöyledir; Atıl Saryal (Başkan), Bülent Bozdoğan (Üye), Haluk Bal (Üye) ve Mevlüt Aydemir (Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

25.07.2013 tarih ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No: 63 Sayılı Tebliği ile değişik Seri: IV, No. 56 sayılı Tebliği uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve sorumluluklarına dâhil edilen risk konusunun bu komitenin görev ve sorumlulukları arasından çıkarılmasına, bu konuda görev yapmak üzere iki Yönetim Kurulu üyesinden teşekkül eden "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin kurulmuştur. 

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Türk Ticaret Kanunu’nun 378. maddesi ile SPK Seri: II, No. 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal sair her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur.
 
Komite, Başkanı’nın uygun göreceği yerde, yılda en az altı defa yapılır. Komite Başkanı toplantı gündemini tespit eder. Toplantı ve karar nisabı üye toplam sayısının  salt çoğunluğudur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri şöyledir; Bülent Bozdoğan (Başkan), Haluk Bal (Üye) ve Duygu Kırca (Üye)