Uyum Beyanı

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (“Şirket” veya “CarrefourSA”) Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Kurumsal Yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap Verebilirliğe dayalı dört prensibine uymayı ilke olarak benimsemiştir.
 
CarrefourSA, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan konulara, 01.01.2016 -31.12.2016 döneminde de uyum için gerekli özeni göstermiş olup, bu konuda sürekli olarak gelişime odaklanmıştır.
 
İşbu Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum Raporu, SPK’nın Seri: II No. 17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ile yine SPK’nın 27 Ocak 2014 tarih ve 2/35 sayılı ilke kararı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu kapsamda, Seri: II No. 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 01.01.2016 -31.12.2016 döneminde;
 
Seri: II No. 17.1 sayılı Tebliğ’de belirtilen kriterler ve düzenlemelere uygun olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları belirlenmiş ve Şirket Yönetim Kurulu’na seçilmiştir.
 
2015 yılı Olağan Genel Kurulu için Olağan Genel Kurulu Bilgilendirme Dokümanı SPK’nın Seri: II No. 17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtilen içerikte hazırlanarak, ilgili toplantı tarihlerinden 3 (Üç) hafta önce CarrefourSA internet sitesinde pay sahipleri ile menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
 
Yönetim Kurulu üye seçimlerinde, Bağımsız Yönetim Kurulu adayları dâhil olmak üzere, CarrefourSA Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ile bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları açıklanmış olup, bağımsızlık beyanları ilgili üye seçimlerinin yapıldığı Genel Kurulların Ek Bilgilendirme Dokümanları kapsamında CarrefourSA internet sitesinde ilan edilmektedir.
 
31.12.2016 tarihi itibarıyla, Şirket Yönetim Kurulu’na bağlı olarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi mevcuttur. Bu kapsamda;
 
Denetimden Sorumlu Komite; Şirket’in 16.08.2006 tarih ve 276 no’lu Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 24.03.2016 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında yeni Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı Tebliğinin 25. maddesi uyarınca ve Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliğin eki Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından 18.04.2016 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite üyeleri yeniden belirlenmiş ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Özgür Öngül’ün ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sitare Sezgin’in seçilmesine karar verilmiştir. Bunun ile birlikte, 01.08.2016 tarih 1536 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile; Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına, istifa eden Sn. Özgür Öncül’ün yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Kahya’nın, Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine, istifa eden Sn. Sitare Sezgin’in yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Temel Cüneyt Evirgen’in seçilmesine karar verilmiştir.

 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No: 63 Sayılı Tebliği ile değişik Seri: IV, No. 56 sayılı Tebliği uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve sorumluluklarına dâhil edilen risk konusunun bu komitenin görev ve sorumlulukları arasından çıkarılmasına, bu konuda görev yapmak üzere iki Yönetim Kurulu üyesinden teşekkül eden "Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. 18.04.2016 tarih ve 1396 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile; Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin Başkanlığı’na Sn. Sitare Sezgin’in ve üyeliğine Sn. Özgür Öncül’ün seçilmesine karar verilmiştir. Bunun ile birlikte, 01.08.2016 tarih 1536 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile; Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına, istifa eden Sn. Sitare Sezgin’in yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Temel Cüneyt Evirgen’in, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine, istifa eden Özgür Öncül’ün yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Kahya’nın seçilmesine karar verilmiştir.
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No. 56 Sayılı Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan hükümler çerçevesinde, Yönetim Kurulu’nun 03.08.2012 tarih ve 755 sayılı kararı ile, Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. 18.04.2016 tarih ve 1396 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 63 Sayılı Tebliği ile değişik Seri: IV, No. 56 sayılı Tebliği hükmü uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve sorumluluklarına dâhil edilen risk konusunun bu komitenin görev ve sorumlulukları arasından çıkarılmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı’na Sn. Sitare Sezgin’in, Komite üyeliklerine Sn. Neriman Ülsever ile Sn. Jerome Bedier’in görevlendirilmelerine karar verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu’nun 30.06.2014 tarih ve 934 sayılı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesinde öngörülen görevlerin, CFO Kutay Kartallıoğlu yönetiminde yerine getirilmesine, Kutay Kartallıoğlu'nun Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak belirlenmesine ve mevcut Kurumsal Yönetim Komitesi İç Tüzüğü'nün revize edilerek onaylanmasına karar verilmiştir. Bunun ile birlikte, 01.08.2016 tarih 1536 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile; Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına, istifa eden Sn. Sitare Sezgin’in yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Temel Cüneyt Evirgen’in seçilmesine karar verilmiştir.
 
Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuklarına ilişkin bilgilere CarrefourSA internet sitesinde yer verilmiştir. Şirket bünyesinde doğrudan Denetim Komitesi’ne bağlı olarak çalışan ve icradan bağımsız olarak yapılandırılan İç Denetim Başkanlığı mevcuttur.
 
Yönetim Kurulu Kararı tarafından 05 Ocak 2017 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sayın MeralKurdaş’ın aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak da seçilmesine karar verilmiştir.


Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait Ücret Politikası hakkında 2015 yılı Olağan Genel Kurulu’nda pay sahiplerine bilgi verilmiş olup, bu politika 2015 yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ve CarrefourSA internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
 
CarrefourSA, Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili mevzuat kapsamında, gerekli bilgileri zamanında, güven, istikrarlı ve düzenli bir şekilde tüm pay sahipleri ve menfaat sahiplerine aynı zamanda iletmiştir.
 
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu’nda 2 (iki) kadın üye bulunmaktadır.
 
Yukarıdaki uyum çalışmalarına ek olarak, CarrefourSA tarafından zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne de tam uyum amaçlanmaktadır. Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumu daha da geliştirme hususundaki çalışma ve eğitimlere katılmak amacıyla, merkezi İstanbul’da bulunan “Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği”ne (“TKYD”) 22 Şubat 2013 itibarıyla kurumsal üye olmuştur. Ancak, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda uluslararası platformda ve ülkemizde devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise CarrefourSA ve piyasanın yapısı itibarıyla örtüşmemesi gibi nedenlerle uyum çalışmalarına devam edilmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler izlenmektedir. Zorunlu ilkeler dışında kalan ve uygulanmayan ilkelerden kaynaklanan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. Önümüzdeki dönemde de Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli  çalışmalar sürdürülecektir.