Bilgilendirme Politikası

SPK’nın Özel Durumların Kamuya Açıklanması ile ilgili Seri: II, No. 15.1 sayılı tebliği kapsamında bulunan hususlar dikkate alınarak, kamuoyu doğru bir şekilde ve zamanında bilgilendirilir. Şirket’in SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri prensiplerine uygun olarak hazırlanmış Bilgilendirme Politikası bulunmaktadır.
 
Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’nca oluşturularak onaylanmıştır. CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.’nin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.
 
14 Nisan 2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Şirket yönetimi tarafından hazırlanan Bilgilendirme Politikası hakkında, Genel Kurul’a bilgi verilmiştir. Bilgilendirme Politikası kapsamında kamunun aydınlatılmasında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin tavsiye ettiği şekilde internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanmıştır.
 
Bilgilendirmeler; özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, sunumlar, yatırımcı toplantıları ve telekonferanslar, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

 

  • Borsa İstanbul’a iletilen özel durum açıklamaları (elektronik ortamda KAP üzerinden yapılır),
  • Periyodik olarak Borsa İstanbul’a iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu (elektronik ortamda KAP üzerinden yapılır),
  • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izahname, sirküler, Genel Kurul çağrısı vb.),
  • Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
  • Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşmeleri,
  • İnternet sitesi, (www.carrefoursa.com),
  • Telefon,  elektronik  posta,  faks  vb.  iletişim  yöntem  ve  araçları  üzerinden  yapılan açıklamalar.